Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Một trong những định hướng cốt lõi trong chương trình TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI của VNGE là các hoạt động tư vấn phi lợi nhuận trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hoạt động đầu tiên của chúng tôi là góp phần khiêm tốn chung tay giảm rác thải nhựa tại Côn Đảo.

Côn Đảo từ lâu đã trở thành dải đất thân thiết, thiêng liêng, nơi ngưỡng mộ và tưởng nhớ của những người cách mạng và của Nhân dân cả nước, một biểu tượng, một bảo tàng vượt thời gian về tinh thần yêu nước và niềm tin bất diệt vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng rác thải nhựa và đồ dùng một lần đang khiến hàng ngàn tấn rác còn tồn động tại Côn Đảo tăng lên mỗi ngày. Với hành động nhỏ bé, VNGE mong muốn cùng người dân Côn Đảo và cả nước bảo vệ môi trường tại huyện đảo.