Thủ tục đầu tư

Thủ tục đầu tư

Thủ tục đầu tư

___________________________
Tư vấn và soạn thảo hồ sơ, thủ tục đầu tư, bao gồm:

❑ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (cấp mới, điều chỉnh), Giấy phép kinh doanh; Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ...;

 
❑ Giấy phép chuyên ngành: giấy phép lập cơ sở bán lẻ, Giấy phép nhập khẩu dầu nhờn;
 
❑ Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài tại Việt Nam.